Allt du behöver veta om OVK-besiktning

11 mars 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Att bo i en byggnad med god och frisk inomhusluft är viktigt för både hälsa och välbefinnande. Det är här OVK-besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, kommer in som en avgörande faktor. I den här artikeln tar vi en närmare titt på vad OVK-besiktning innebär, varför det är så viktigt och hur du går till väga för att säkra din fastighets luftkvalitet.

Vad är OVK-besiktning?

OVK-besiktning är en lagstadgad kontroll som syftar till att säkerställa att byggnaders ventilationssystem fungerar som de ska och att inomhusluften därmed är av god kvalitet. Denna besiktning måste utföras regelbundet av en certifierad kontrollant, och det gäller för alla typer av byggnader oavsett om det handlar om bostäder, skolor eller kontor. Vid en OVK-besiktning granskas och bedöms ventilationssystemets prestanda utifrån gällande riktlinjer och lagkrav. Kontrollanten utvärderar bland annat luftflöden, filter, samt rensar och justerar systemen vid behov. Slutligen utfärdas ett besiktningsprotokoll som antingen godkänner eller underkänner systemets skick.

Varför är OVK-besiktning viktigt?

Hälsa och komfort

Inomhusluften är ofta mer förorenad än den utomhus, vilket kan påverka vår hälsa negativt. Oren luft kan leda till allergier, huvudvärk och astma. Regelbunden OVK-besiktning säkerställer att ventilationssystemen filtrerar bort föroreningar och fukt, vilket minskar risken för mögel och andra hälsoproblem.

Lagkrav och ekonomi

OVK besiktning är inte bara en hälsomässig fördel, det är också ett krav enligt svensk lag. Fastighetsägaren är ansvarig för att denna kontroll genomförs i tid. Att försumma detta kan leda till böter eller i värsta fall att byggnaden måste stängas. Genom att upprätthålla ett väl fungerande ventilationssystem kan man även minska energiförbrukningen, vilket sparar pengar i längden.

ovk besiktning

Hur går en OVK-besiktning till?

Planering och förberedelser

Innan en OVK-besiktning är det viktigt att ha all nödvändig information och dokumentation om ventilationssystemet tillgänglig. Det är även bra att kontrollera så att alla delar av systemet är åtkomliga för kontrollanten. I god tid ska fastighetsägaren anlita en certifierad kontrollant eller företag som kan utföra besiktningen.

Utförande och uppföljning

Vid själva kontrollen kommer besiktningsmannen att gå igenom och testa de olika komponenterna i ventilationssystemet. Eventuella brister noteras och åtgärdsförslag läggs fram. Efter avslutad besiktning får fastighetsägaren ett protokoll som visar om ventilationen är godkänd eller om det finns anmärkningar som måste åtgärdas.

Vägen till en frisk inomhusmiljö

Regelbunden OVK-besiktning är en viktig del av fastighetsskötsel som inte bara efterlevnad av lagar och förordningar men också bidrar till fastighetens långsiktiga värde och de som använder byggnadens trivsel och hälsa. Genom att välja en kvalificerad och erfaren partner som RIJAB för din nästa OVK-besiktning, kan du säkerställa att ditt ventilationssystem fungerar optimalt för en frisk inomhusluft och en hållbar fastighetsdrift. Att välja rätt företag för din OVK-besiktning är avgörande för att säkerställa att din fastighets ventilationssystem är i toppskick. Ett kvalificerat företag kommer att ha den nödvändiga expertisen och erfarenheten för att inte bara genomföra besiktningen korrekt utan också ge vägledning och stöd för eventuella åtgärder som behövs.

Fler nyheter