Allt om OVK-besiktning i Helsingborg

03 april 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

Med en växande medvetenhet om vikten av ett gott inomhusklimat ökar betydelsen av en väl fungerande ventilation. För fastighetsägare i Helsingborg är det av yttersta vikt att vara uppmärksamma på lagkraven gällande Obligatorisk Ventilationskontroll, vanligtvis förkortad OVK. Denna artikel syftar till att förse Helsingborgs fastighetsägare med viktig information om OVK och vikten av att utföra regelbundna kontroller för att säkra en sund och laglig inomhusmiljö.

Vad är OVK?

OVK är en återkommande kontroll som enligt svensk lag ska utföras för att försäkra att ventilationssystem i byggnader fungerar som de ska. Syftet med OVK är att upprätthålla en god luftkvalitet och förebygga hälsoproblem som kan uppstå på grund av bristfällig ventilation. Kontrollen är inte bara en hälsofråga utan också en energifråga, då rätt inställda ventilationssystem bidrar till lägre energiförbrukning och därmed minskad miljöpåverkan. I Helsingborg, precis som i resten av Sverige, är det fastighetsägarens ansvar att se till att OVK genomförs inom de intervaller som lagstiftningen kräver. För olika typer av byggnader och ventilationssystem gäller särskilda intervaller, och det är viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste lagändringarna som kan påverka när och hur ofta en OVK ska utföras.

ovk helsingborg

Processen för OVK-besiktning i Helsingborg

För att utföra en OVK besiktning i Helsingborg krävs det att en certifierad kontrollant anlitas. Kontrollanten undersöker om ventilationssystemet uppfyller de krav som ställs och dokumenterar detta i en protokoll. Vid eventuella brister får fastighetsägaren en åtgärdslista att åtgärda inom en viss tid för att fastigheten inte ska riskera att få anmärkningar. Kontrollen innefattar bland annat:

  • Kontroll av flöden och tryck i ventilationssystemet.
  • Genomgång av renhet och skador i kanaler och aggregat.
  • Kontroll av injustering och funktion hos fläktar och ventiler.
  • Översyn av underhållsplikter och serviceintervaller.

Efter att alla åtgärder är utförda utfärdar kontrollanten ett intyg på att ventilationssystemet är godkänt, vilket måste visas upp vid en eventuell tillsyn av byggnadsnämnden.

Värdet av en god inomhusmiljö

Förutom att det är ett lagkrav, finns det flera fördelar med att sköta sin OVK. En väl fungerande ventilation är avgörande för en god inomhusmiljö. Dålig luftkvalitet kan leda till allvarliga hälsoproblem som astma och allergier. Dessutom kan det bidra till trötthet och minskad produktivitet för de som vistas i byggnaden. I Helsingborg, med dess dynamiska företagsklimat och aktiva bostadsmarknad, är det speciellt viktigt att hålla fastigheter i toppskick för att attrahera hyresgäster och affärsverksamheter. Inomhusklimatet spelar en allt större roll i detta och kan ses som en investering i fastighetens värde och attraktivitet.

OVK är en del av det långsiktiga underhållet

Att regelbundet genomföra OVK är en del av det långsiktiga underhållet av en fastighet. Genom att konsekvent följa reglerna kring OVK kan man som fastighetsägare förebygga större problem och kostsamma åtgärder längre fram. Det är enklare och billigare att hålla ett ventilationssystem i gott skick än att åtgärda djupgående fel och brister.

Fler nyheter